Skip to main content
APS drift och underhåll AB - För en problemfri drift
Feb 10, 2021

Ansvar och skyldigheter rörande arbetsmiljön

Att alla byggnads- och anläggningsarbeten med särskilda risker* ska ha en byggarbetsmiljösamordnare som ser till att arbetsplatsen är säker vet de flesta. Men visste du att APS kan ta den rollen? När du anlitar APS har vi personal som är utbildade och kan ta rollen som samordnare i såväl planeringsfasen som utförandefasen rörande arbetsmiljön för uppdraget.

Vid byggnads- och anläggningsarbeten är det ofta flera olika aktörer och personer på plats. Arbeten behöver riskbedömas och samordnas för att underlätta processen och för att personalen inte ska utsättas för risker.

Byggarbetsmiljösmordnare i planeringsskedet (BAS-P) och i utförandeskedet (BAS-U) behövs när det är en särskild risk* involverad för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, renovering, felavhjälpande med mera. BAS-P är den person som har uppgiften att beakta arbetsmiljön i utförande- och brukarskedet under planeringsfasen. BAS-U är den person som har fått uppgiften att praktiskt säkerställa arbetsmiljön under själva utförandefasen. Vid arbeten med särskild risk* är det alltid uppdragsgivaren, d.v.s. beställaren eller byggherren, som har ansvaret att säkerställa en dokumenterad riskbedömning samt att det finns en arbetsmiljöplan på plats samt utse en BAS-P och en BAS-U, och att dessa har den erfarenhet och kompetens som krävs för uppdraget.

– Som arbetsgivare har vi alltid ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare, oavsett var de arbetar.  Men det är också tryggt att vi har personal som är utbildade och kan ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare i såväl planeringsfasen som utförandefasen ute hos kund. Det blir en extra trygghet för både oss själva och för kunden, säger Clas Stenström, delägare på APS och fortsätter.

– När vi tecknar ramavtal med våra kunder tecknar vi även ett avtal där APS tar uppgiften som BAS P/U och koordinerar arbetsmiljön för egna bygguppdrag, där vi självständigt ansvarar för planering, projektering och utförande, berättar Clas Stenström och fortsätter.

– När vi tecknar ramavtal med våra kunder tecknar vi även ett avtal där APS koordinerar arbetsmiljön för bygguppdrag och där vi självständigt ansvarar för planering, projektering och utförande, berättar Clas Stenström.

– Även om byggherren har det allra yttersta ansvaret kan vi ta över uppgiften rörande arbetsmiljön för uppdraget, omfattande byggarbetsmiljösamordning, ev. förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och övrig dokumentation enligt Arbetsmiljölagens krav.

Oberoende om det är ett beredskaps-, service-, installations- eller ett konsultationsuppdrag kan APS ta uppgiften för att riskbedömningar görs och att uppdraget utförs säkert, tryggt samt planerat för alla inblandade parter.

* Med ”Särskild risk” avses de i lagstiftningen 13 definierade risker, t.ex. arbete hög höjd, nära fordonstrafik, asbest m.m.

Vill du veta mer? Kontakta Clas Stenström.